ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ เปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายชลิต มานิตยกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมสู่ประชาชน อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดในการประกอบอาชีพ โดยปีนี้ได้นำนวัตกรรมเด่น 97 ผลงาน ใน 10 กลุ่มมาจัดแสดง อาทิ กลุ่มเกษตรและการแปรรูป, กลุ่มอาหาร, กลุ่มวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัล และกลุ่ม Smart Application นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่าง ๆ จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร พันธุ์ไม้ พืช ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โซนเลี้ยงสัตว์ ร้านมูลนิธิในพระบรมวงศานุวงศ์ การประกวด พืช และสัตว์เลี้ยง และการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด