7HD ร้อนออนไลน์

ฝุ่นพิษพุ่งทะลุ 53 สถานี เพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 42 – 77 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อวาน โดยพบพื้นที่ ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม) 53 พื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ควรลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า ค่าฝุ่นละอองในระยะนี้ ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละออง-หมอกควันเพิ่มมากขึ้น ส่วนภาคเหนืออากาศยังยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้า และมีลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมของฝุ่นละออง-หมอกควัน ส่วนตอนบ่ายสถานการณ์จะดีขึ้น เนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี

ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ bangkokairquality.com
 
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2020/02/03/50ฝุ่น.jpg