เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA เดินหน้าโครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บ้านบุคราม จ.บุรีรัมย์

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ทำโครงการ "PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน" ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ชาวบ้านบุคราม จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนำเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานของ PEA ในอำเภอนางรอง มาทำเป็นฐานวางถังน้ำ แล้วส่งจ่ายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูก

นับเป็นโครงการที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับชุมชน ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน