ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : บรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว

หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพเหล่านี้ที่เกษตรกรหลายรายเลือกใช้วิธีการเผาไร่นาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรหมดแล้ว เนื่องจากอยากลดต้นทุนการผลิต แต่แท้จริงแล้วการเผาแบบนี้กลายเป็นการทำลายพื้นที่ทำกินของเกษตรกรเอง เพราะการเผาฟางข้าวไม่ต่างอะไรกับเผาปุ๋ยทางธรรมชาติ ทิ้งอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดินก็จะเสียไปทำให้สูญเสียธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ที่สำคัญยังก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควันกลายเป็นมลพิษที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วย

คุณนุ๊ก จารุวรรณ คำเมือง ลูกหลานเกษตรกร ที่คุ้นเคยกับการทำนาของพ่อแม่ เล็งเห็นปัญหาด้านนี้และอยากจะแก้ไข หลังเรียนจบจึงหวนกลับบ้าน เสาะหาแนวทางสร้างรายได้จากแบบเกษตรกรยุคใหม่ ด้วยการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งด้านการเกษตร อย่างฟางข้าว ที่ปกติจะถูกเผาทิ้งแทบไม่มีมูลค่า มาแปรรูปจนกลายเป็น "บรรจุภัณฑ์จากฟางข้าว" สร้างรายได้

บรรจุภัณฑ์นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงแต่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเท่านั้น ยังมีคุณสมบัติทนต่อของเหลวด้วยสารละลายเคลือบผิวที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งผลิตมาจากฟางข้าว

อีกทั้งทางด้านการผลิตเป็นแบบ Green Process คือ ไม่ใช้สารเคมีในการผลิต ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดมลพิษทางอากาศจากการเผาพืชในพื้นที่เกษตรกรรมและลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษได้โดยตรงด้วย

จากฟางข้าวเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า ช่วยสร้างทั้งรายได้และยังถักทอเชื่อมโยงสายใยเกษตร สืบทอดอาชีพกระดูกสันหลังของชาติ จากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน