เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ครม.เห็นชอบยืดเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา 3 เดือน - ธุรกิจท่องเที่ยวหัก 2 เท่า

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า มาตรการด้านภาษี ได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ 91 จากเดิมต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคม 2563 ขยายออกไปเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2563

ส่วนมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ กำหนดผู้ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว หักรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือรายจ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เพื่อการอบรมสัมมนาภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายจริง

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงแรม หักรายจ่ายสำหรับเงินได้เท่ากับรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 1.5 เท่า ของรายจ่ายจริง

ส่วนมาตรการด้านการเงิน สถาบันการเงินของรัฐจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และขยายเวลาชำระหนี้ รวมถึงค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและปรับปรุงสถานประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

โดยธนาคารออมสิน ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้ 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญา สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ผัดผ่อนการชำระหนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 12 เดือน ต่อเนื่องไม่เกิน 5 ครั้ง หรือสามารถขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และขยายเวลาการชำระหนี้ได้ไม่เกิน 20 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดดอกเบี้ยเงินกู้และงวดผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี สำหรับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ไกด์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง