7HD ร้อนออนไลน์

ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีเสียบบัตรแทน และเงินกู้พรรคอนาคตใหม่

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจ รวม 2 เรื่องดังนี้

กรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า ตามคำร้องของผู้ร้องและคำขี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีพอวินิจฉัยได้ ไม่จำต้องทำการไต่สวนพยานบุคคล แต่เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา ให้พยานบุคคล รวม 17 ปาก ตามที่ผู้ถูกร้องยื่นบัญชีระบุพยาน จัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นเป็นหนังสือและส่งเอกสาร ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2563 มาตรา 27วรรคสาม และนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ส่วนกรณีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  63  ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ หลัง สส.เสียบบัตรแทนกัน นัดลงมติ วันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 13.30 น.