ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง กลุ่มภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 พร้อมทั้งโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณการจัดการเรียนการสอนแบบ real time จากโรงเรียนต้นทาง คือ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเชียงราย ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และสื่อสารโต้ตอบกันได้ เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสื่อการเรียนการสอน

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของครูต้นทาง และครูปลายทางในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด โดยฝึกฝนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด