เช้านี้ที่หมอชิต

ราชกิจจาฯ ประกาศให้ หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม

เช้านี้ที่หมอชิต - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี หลังพบมีความต้องการใช้มากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการควบคุม 6 รายการ ไปแล้วนั้น

ล่าสุด คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จำเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกำหนดสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกำหนดราคาซื้อขาย หรือการกำหนดเงื่อนไข รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จึงออกประกาศให้ หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก เป็นสินค้าควบคุม

โดยโทษของการกักตุนสินค้า หรือขายแพงเกินจริง มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ