เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ในการขับเคลื่อนโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังไทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามโครงการที่ได้รับการพัฒนาจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนจำนวนมาก

ยังมีวิสาหกิจชุมชนในตลาดสวนไผ่ขวัญใจ ตำบลควนขนุน  วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ตำบลพนางตุง ที่ผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับสมัยใหม่ สานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งออกต่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา ผลิตหมอนยางพารา ที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กัน

ปัจจุบัน ธ.ก.ส. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจชุมชนทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางผสานความร่วมมือจากเครือข่าย และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 0.01 ต่อปี ซึ่งขณะนี้ได้ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนไปแล้วกว่า 502 ชุมชนทั่วประเทศ