ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดอุดรธานี

เวลา 18.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน 3ก. 3ย. มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยยึดคำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ชมรมฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและแกนนำ ตลอดจนเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการแล้ว 2 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 154 คน หมุนเวียนมาให้คำปรึกษาแก่สมาชิก ส่วนใหญ่เป็นปัญหาครอบครัว ความรัก และโรคซึมเศร้า มีการจัดกิจกรรมสร้างสุข เช่น เล่นดนตรี และการประดิษฐ์เพื่อสร้างรายได้เข้ากองทุน กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น ทาร์ตบัวแดง การสอนเอนิเมชัน แฟชันจากผ้าพื้นเมือง ศิลปะการปั้น คอกเทลผักชีช้าง และกิจกรรมผลิตภัณฑ์จากรังไหม

จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการฯ ของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน และมีชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ได้รับรางวัลระดับประเทศ คือ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี เป็นต้นแบบระดับเงิน, โรงเรียนพันดอนวิทยา เป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นชมรมดีเด่นระดับประเทศ และมีชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนเซียงเพ็งวิทยา เรือนจำกลางอุดรธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับภาค

โอกาสนี้ พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเคยติดยาและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ และพระราชทานคำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตฯ ร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล โดยมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมในงานเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงพลังในการขับเคลื่อนโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด