ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ที่หอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยในช่วงเช้าได้ฟังบรรยายสรุปกระบวนการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยการฝึกหัดครู ที่ได้พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสมรรถนะจำเป็นของครูศตวรรษที่ 21 โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวในการให้การศึกษาสร้างผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยมาผ่านกระบวนการถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ

ในตอนบ่าย เปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอผลการดำเนินโครงการที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษาให้กับชุมชน ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงที่จังหวัดสุรินทร์ และพระนครศรีอยุธยา โดยในในปี 2562 ได้ดำเนินโครงการร่วม 5 โครงการหลัก ใน 42 กิจกรรม อาทิ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป พื้นที่จังหวัดนครนายก และลพบุรี ส่งเสริมการทำน้ำนมข้าว, สบู่ฟักข้าว และกระยาสารทรสชาติใหม่ ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 12 หมู่บ้าน มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 95.4 สำหรับปี 2563 มีแผนจะต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ระยะ 20 ปี ใน 2 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การผลิตบัญฑิตและพัฒนาครู จำนวน 9 โครงการ 82 กิจกรรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด