ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ที่อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560-2562 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,998 คน ทั้งนี้ มีโอวาทใจความสำคัญเกี่ยวกับการหาความรู้เพิ่มเติม หลังจากที่ได้ความรู้จากหลักวิชาการที่ได้ศึกษามา ทั้งความรู้วิชาการ ที่เป็นปัจจัยในการนำไปใช้ปฏิบัติงาน และความรู้รอบตัว ที่ช่วยส่งเสริมให้มีความคิดกว้างไกล เพื่อเป็นผู้มีความรู้ สร้างสิ่งที่ดีงาม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด