7HD ร้อนออนไลน์

มติศาลรธน. 5 ต่อ 4 พ.ร.บ.งบฯ 63 ไม่โมฆะ

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 5 ต่อ 4 ให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในวาระ 2-3 ใหม่ จากนั้นให้ส่งวุฒิลงมติอีกใหม่อีกรอบ ทำให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ยังไม่โมฆะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง