ข่าวภาคค่ำ

มติศาลรัฐธรรมนูญ 5 ต่อ 4 พ.ร.บ.งบ 63 ไม่โมฆะ กรณี สส.เสียบบัตรแทนกัน

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กรณี สส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน พร้อมให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติวาระ 2 และ 3 ใหม่

เป็นมติเสียงข้างมากในการวินิจฉัยกรณีการใช้สิทธิออกเสียงลงมติแทนกันของ สส. ระหว่างการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 โดยศาลรัฐธรรมนูญพบว่าการออกเสียงในวาระ 1 ขั้นรับหลักการ และขั้นตอนกรรมาธิการก่อนเสนอให้สภาฯพิจารณาในวาระ 2 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ถือว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ มีเพียงการออกเสียงโดยไม่สุจริตของ สส.ในวาระ 2 และวาระ 3 เท่านั้น

คดีนี้จึงมีปัญหาเฉพาะกระบวนการตรากฎหมาย แต่ไม่มีประเด็นอันเป็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศชาติต้องได้กฎหมายฉบับนี้ไปช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงมีคำวินิจฉัยให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติในวาระ 2 และวาระ 3 ใหม่ให้ถูกต้องก่อนส่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

ล่าสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมสภาฯ เพื่อลงมติวาระ 2 ให้ความเห็นชอบเป็นรายมาตรา และวาระ 3 เห็นชอบทั้งฉบับใหม่ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์นี้แล้ว ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนของสภาฯ และวุฒิสภาแล้วคาดว่า ตามขั้นตอนนายกรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง