ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง พร้อมกับประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคกลาง

ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง เพื่อรองรับและสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวง การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อสืบสานศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติต่าง ๆ มีพื้นที่การเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา ในพื้นที่ 14 จังหวัด รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ เขื่อนทับเสลา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนวชิราลงกรณ รวมถึงดูแลรับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำแม่กลอง ปีที่ผ่านมา ปฏิบัติการฝนหลวง 365 วัน 2,054 เที่ยวบิน มีวันฝนตก 339 วัน ในปี 2563 มีการวางแผนช่วยบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง โดยจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงฯ 4 หน่วยฯ ที่จังหวัดนครสวรรค์ กาญจนบุรี ลพบุรี และราชบุรี

จากนั้น ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาคกลาง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 บึงบอระเพ็ด โดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานในส่วนความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมวางแผนรับมือวิกฤติภัยแล้ง และดูแลช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยพื้นที่ภาคกลางมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำคัญคือ บึงบอระเพ็ด มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ พื้นที่ลุ่มนอกบึง ชุมชนสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่น้ำ รวม 132,737 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 - 11 มกราคม 2563 มีการใช้น้ำ 86.85 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำเหลืออยู่ประมาณ 71.71 ล้านลูกบาศก์เมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกร พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบึงบอระเพ็ด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด