ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามและตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ไปติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน 300 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และได้พบปะเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคา บ้านโละโคะ และบ้านป่าหมาก เพื่อรับทราบถึงชีวิตความป็นอยู่และการประกอบอาชีพ

จากนั้น ฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมให้ราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านบริวาร ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักเมืองหนาวหลายชนิดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีพืชที่ให้ผลผลิตดีคือ ซาโยเต้ ผลผลิตเฉลี่ย 96 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ ยังมีสตรอว์เบอร์รี ผลผลิตเป็นที่ยอมรับถึงความปลอดภัยจากสารเคมี จึงเป็นที่ต้องการของตลาด ส่งผลให้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านป่าคามีรายได้เพียงพอและมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ปัญหายาเสพติดและการบุกรุกพื้นที่ป่าลดน้อยลง ในปี 2559-2562 พบว่าไม่มีการบุกรุกพื้นป่าในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พร้อมกับได้เยี่ยมชมการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าและการทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว และเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกรตัวอย่างในโครงการฯ

พร้อมกันนี้ ได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคเหนือ 46 โครงการ เป็นโครงการที่มีพระราชดำริโดยตรง 9 โครงการ และที่ราษฎรขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ 37 โครงการ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ไปแล้ว 20 โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมขอรับการสนับสนุนฯ 26 โครงการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด