7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่ายค้านขู่ไม่ร่วมโหวตงบ 63 ครั้งที่ 2

วิปฝ่ายค้าน เตรียมเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ให้สภาฯ พิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน เรื่องให้สภาพิจารณาการปฏิบัติตามกำหนดบังคับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ให้สภาพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เฉพาะวาระ 2 และ 3 ใหม่ ว่าที่ประชุมจะดำเนินการอย่างไร

ซึ่งหากสภาฯ ยืนยันจะเดินหน้าต่อไป ฝ่ายค้านก็จะไม่ร่วมพิจารณาด้วยในวันพรุ่งนี้ โดยจะไม่ขอแสดงตนเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว แต่จะไม่คัดค้านการพิจารณาของฝ่ายรัฐบาล

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ซึ่งรับทราบท่าทีของฝ่ายค้านเช่นนี้ จึงขอให้ฝ่ายรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากรวบรวมเสียงให้ครบองค์ประชุม อย่างไรก็ตามถือเป็นหน้าที่ของ สส.ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันผลักดันร่างกฎหมายงบประมาณผ่านไปให้ได้ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม