7HD ร้อนออนไลน์

ฝ่ายค้านยืนยันแล้วไม่ร่วมสังฆกรรม รับร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 อ้างสุ่มเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า มติ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 วันพรุ่งนี้ ได้กำหนดให้ สส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้านมาปฎิบัติหน้าที่ลงชื่อเป็นองค์ประชุมตามปกติ  เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลผ่านกฎหมายนี้โดยรวดเร็ว ตามความต้องการของสังคม แต่ฝ่ายค้านจะไม่อยู่ร่วมประชุมด้วย และให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดำเนินการ เพราะสาเหตุที่ทำให้กฎหมายงบประมาณต้องสะดุดเกิดจากฝ่ายรัฐบาลเสียบบัตรแทนกัน นอกจากนี้ การที่ไม่ขอร่วมลงมติด้วย เพราะกังวลว่าอาจจะขัดต่อมาตรา 143 เรื่องกรอบเวลา 105 วัน ซึ่งอาจสุ่มเสียงต่อการกระทำที่ส่อขัดกฎหมาย

ขณะที่นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีผลผูกพันกับทุกองค์กร จึงต้องจำกัดอำนาจไว้เท่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เท่านั้น กรณีนี้ หากศาลเห็นว่ากระบวนการตรากฎหมายเป็นไปโดยไม่ชอบ ก็ต้องให้ร่างกฎหมายตกไปทั้งฉบับ และการที่ระบุให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติในวาระ 2 และ 3 ใหม่นั้น ถือว่าเป็นการวินิจฉัยเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ ดังนั้นหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ในอนาคตจะเกิดปัญหาว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นซูเปอร์รัฐธรรมนูญ และอยู่เหนือรัฐธรรมนูญทั้งหมด ซึ่งจะกระทบต่อการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายต่างๆ ทั้งตุลาการ นิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร

ส่วนนาวาอากาศอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้ สส.ที่เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยการลาออกจากตำแหน่ง หากยังเพิกเฉย ฝ่ายค้านก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆต่อไป พร้อมเชื่อมั่นว่า กรณีการเสียบบัตรเเทนกันจะมีเฉพาะในส่วนของ สส.ฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีฝ่ายค้านอย่างแน่นอน