ห้องข่าวภาคเที่ยง

สภาฯ เริ่มแล้วลงมติงบ 63 วาระ 2-3 ใหม่

โดยก่อนเข้าสู่วาระ สส.ฝ่ายค้านลุกขึ้นตำหนิ สส.ฝ่ายรัฐบาล ที่ถึงเวลานัดหมายประชุมกลับเข้าร่วมบางตา ทำให้ สส.ฝ่ายค้านต้องร่วมเป็นองค์ประชุมให้ครบเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป ซึ่งเรื่องนี้นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ขอบคุณฝ่ายค้านที่ร่วมเป็นองค์ประชุมเพื่อให้เดินหน้าการลงมติได้ต่อไป

และทันทีที่เปิดประชุม สส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าการลงมติวาระ 2 และ 3 ใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อาจจะขัดกับกับรัฐธรรมนูญ หลังวินิจฉัยว่าการตรากฎหมายเป็นไปโดยไม่ชอบ แต่กลับไม่เป็นโมฆะ เรื่องนี้ประธานสภาฯ ชี้แจงว่าศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยว่าเป็นโมฆะหรือไม่ และคำวินิจฉัยผูกพันกับทุกองค์กร ดังนั้นต้องเดินหน้าพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไป เพราะเรื่องนี้ไม่ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือใช้อำนาจก้าวก่ายการทำงานสภา หากสภาไม่ได้ร้องขอ รวมถึงประเด็นเรื่องกรอบเวลา 105 วันก็ยืนยันสภาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งหากการพิจารณาครั้งนี้ผิดพลาด จะขอรับผิดชอบเอง

จี้ ปธ.สภาฯ เอาผิด สส.เสียบบัตรแทนกัน
หลังเสร็จสิ้นการหารือนานกว่า 1 ชั่วโมง ที่ประชุมก็ได้เริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณา โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การพิจารณาชื่อร่างก่อนลงมติวาระ 2 เรียงมาตรา

ก่อนหน้านี้ ฝ่ายค้านเรียกร้องให้ประธานสภาฯ เร่งดำเนินการเอาผิดกับ สส.ที่เสียบบัตรแทนกันจนเป็นเหตุให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 ล่าช้าและต้องลงมติกันใหม่