7HD ร้อนออนไลน์

วาเลนไทน์ปีนี้ วัยทำงานซื้อของให้คนรักมากที่สุด คนมีคู่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าคนโสดเกือบเท่าตัว

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยผล “สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ของคนไทยในช่วง Valentine’s Day ปี 2563” ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถาม 51% ระบุว่า จะซื้อของขวัญหรือใช้บริการออนไลน์ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้ โดยคนมีคู่จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงกว่าคนโสดถึง 45% คนมีคู่จะมียอดการใช้จ่ายเฉลี่ย 1,199 บาท ขณะที่คนโสดมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 828 บาท

โดยกลุ่มสินค้าที่จะเลือกซื้อมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า รองลงมาคือ ดอกไม้ และสุดท้ายคือเครื่องประดับ ขณะที่บริการออนไลน์ 3 อันดับแรก ที่คู่รักระบุจะเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ รับ-ส่งสินค้าหรือพัสดุ รองลงมาคือ บริการสั่งอาหาร และสุดท้ายคือจองที่พัก โรงแรม ตามลำดับ

ส่วนคนรักวัยไหน นิยมซื้อของมอบให้คนรักมากที่สุดนั้น ผลการสำรวจพบว่า คนรักในกลุ่ม Gen X หรือช่วงอายุ 39-54 ปี ใช้จ่ายผ่านออนไลน์มากที่สุด เฉลี่ย 1,585 บาท โดยของขวัญที่นิยมเลือกซื้อคือ เสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้า รองลงมาคือ คนรักในกลุ่ม Baby Boomer หรือช่วงอายุ 55-73 ปี ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,156 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ ดอกไม้ ส่วนคนรัก Gen Y หรือช่วงอายุ 19-38 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 1,225 บาท ของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า, กระเป๋า และรองเท้า สุดท้ายคือ คนรักในกลุ่ม Gen Z ซึ่งอายุต่ำกว่า 19 ปี มียอดใช้จ่ายเฉลี่ย 387 บาท และของขวัญที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด คือ เสื้อผ้า, กระเป๋า และรองเท้า

ส่วนเพศที่ใช้จ่ายมากที่สุด พบว่าคือ เพศหญิง ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ ในวันแห่งความรัก เฉลี่ย 1,343 บาท รองลงมาคือ เพศชาย ใช้จ่ายเฉลี่ย 916 บาท และท้ายที่สุดคือ เพศทางเลือก ใช้จ่ายเฉลี่ย 700 บาท