ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อติดตามการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวาระต่าง ๆ อาทิ การจัดทำแผนงานบริหารการใช้น้ำ แผนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง, การป้องกันปัญหาโรคแมลงศัตรูพืช และโรคระบาดบนพื้นที่สูง, การจัดการผลผลิตในระดับแปลงปลูก การตรวจวิเคราะห์พืชและสัตว์โดยหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตในปี 2563

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ อำเภอสะเมิง ซึ่งส่งเสริมให้ปลูกพืชตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ชา กาแฟ และปศุสัตว์ โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเกษตรกร พิกัดแปลง และระบบการจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรให้อยู่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย พัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร ฟื้นฟู และอนุรักษ์งานหัตถกรรมผ้าทอกะเหรี่ยง ส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้าแฝก ลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูง ด้านการปลูกผักภายใต้โรงเรือนไม้ไผ่ การแปรรูปชาอินทรีย์ และชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด