ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และศูนย์ศิลปาชีพวัดบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2522 โดยองคมนตรีได้มอบนโยบายกับหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมประชุม เน้นการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นในการทำการเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง

ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ภายใต้มาตรฐานจีเอพี และระบบมาตรฐานอินทรีย์ ปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิก 620 คน ปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ 25 ชนิด พื้นที่ปลูก 806 ไร่เศษ ผลผลิตหลัก อาทิ ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ถั่วลันเตาหวาน อาโวคาโด พลับ เคพกูสเบอร์รี และกาแฟอาราบิกา พร้อมส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน มีการรวมกลุ่มอนุรักษ์งานหัตถกรรม จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มยุวเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวไทยภูเขา ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูง แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจ โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ของศูนย์ฯ และแปลงสาธิตการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านเด่น

จากนั้น ได้ไปเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ศิลปาชีพวัดบ้านจันทร์ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฝึกสอนและพัฒนาฝีมือให้กับสมาชิก เพื่อสร้างรายได้และอนุรักษ์ผ้าทอกะเหรี่ยงแบบโบราณ จนผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มสามารถเป็นสินค้าชุมชนระดับ OTOP ของอำเภอ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด