ข่าวดึก 7HD

รัฐบาลมั่นใจรับมือภัยแล้ง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เพื่อติดตามอำนวยการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รับมือกับสถานการณ์น้ำแล้งและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทั้งการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจะเร่งเพิ่มการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้คุณภาพน้ำเหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน ปัญหาน้ำทะเลรุกเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการในการป้องกันก่อนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอีก 5 มาตรการ ทั้งให้การประปาส่วนภูมิภาคและนิคมอุตสาหกรรมปรับลดการใช้น้ำร้อยละ 10 ให้การไฟฟ้าฯ ปรับลดปริมาณการใช้น้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ให้กรมชลประทานหาแหล่งสำรองน้ำ และเร่งรัดงานก่อสร้างเพิ่มเติมให้เสร็จโดยเร็ว

ในขณะที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งวิเคราะห์ โครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2563 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ พลเอกประวิตรยืนยันว่า ฤดูแล้งปีนี้จะไม่เกิดวิกฤตน้ำกินน้ำใช้ และน้ำในภาคอุตสาหกรรมแน่นอน