ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 06.06 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังสวนหลวง ร.9 ทรงร่วมการแข่งขัน "วิ่งไปไม่ทิ้งกัน" ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จัดขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนในการจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยทรงร่วมการแข่งขันวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับงาน "วิ่งไปไม่ทิ้งกัน" มีระยะทางวิ่ง 3.5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาคนพิการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ในปี 2561 พบว่ามีคนพิการได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการกว่า 2.4 ล้านคน มูลนิธิฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่ริม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาศักยภาพให้แก่คนพิการ

เวลา 15.47 น. เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังหอประชุมโรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ครั้งที่ 10 ซึ่งชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ จัดขึ้น เพื่อเผยแพร่พระกรุณาธิคุณที่ทรงงานด้านเอดส์ และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ อันเป็นการเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายจิตอาสาด้านเอดส์ให้ขยายต่อไป โดยชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 มีสมาชิกเป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแกนนำ นักเรียน เยาวชน และผู้ที่สนใจ ซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งการรณรงค์เรื่องเอดส์ในสถานศึกษาและชุมชน รวมถึงงานจิตอาสาด้านการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในทุกระดับ จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนแกนนำสามารถนำความรู้ไปขยายเครือข่ายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี โดยวันนี้ มีชมรมจิตอาสา ป้องกันเอดส์ มูลนิธิ สมาคม กศน. เครือข่ายผู้ปกครอง และโรงเรียน ร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างแกนนำผู้ทำงานด้านเอดส์ผ่านกิจกรรมนิทรรศการที่นักเรียนและเยาวชนเป็นผู้คิดและกำหนดขึ้น มีการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างทักษะชีวจิตอาสา เพศศึกษาและบทบาทในการป้องกันในกลุ่มเยาวชนและชุมชนรอบโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายแกนนำจิตอาสา เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลในการลดพฤติกรรมเสี่ยงเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา โดยมีจิตอาสาดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงงานด้านการป้องกันเอดส์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด