สนามข่าว 7 สี

ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สนับสนุนสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค.63

ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง โดยขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท เพื่อสร้าง-พัฒนา และ ปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ซึ่งเบื้องต้นมีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 20 จังหวัด

นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกร ผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง-พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤตและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท

โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อนำไปลงทุนได้ ระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563