7HD ร้อนออนไลน์

ชื่นมื่น ผู้สูงอายุสวมชุดครุย รับปริญญาชีวิต

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตให้กับผู้สูงอายุจำนวน 50 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรปริญญาชีวิต โดยมีนายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา ที่ปรึกษานายก อบต.นากลาง เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางครอบครัวและชาวบ้านตำบลนากลาง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมอย่างชื่นมื่น เหมือนกับการรับปริญญาของนักศึกษาหนุ่มสาวที่จบปริญญาใหม่

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุชายและหญิงในชุมชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีโอกาสเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เรียนรู้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน และมีสุขภาพจิตที่ดี เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดูแลตัวเองเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว

สำหรับหลักสูตรปริญญาชีวิตของผู้สูงอายุ จะทำการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์ ใช้เวลาเรียนนานถึง 10 เดือน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ที่มีความรู้เฉพาะด้านฝึกอบรมสอนให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมวิธีดูแลสุขภาพตนเอง, การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ, การฝึกอบรมเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟน และการใช้งานสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก และไลน์.