ห้องข่าวภาคเที่ยง

สภาพัฒน์ฯ หั่น GDP ปีนี้เหลือ 1.5 - 2.5%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.แถลงตัวเลขอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ หรือ GDPไทยในไตรมาส 4 ประจำปี 2562 ขยายตัว 1.6% หรือขยายตัวต่ำสุดในรอบ 21 ไตรมาส ขณะที่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัว 2.4%

โดยการส่งออกของไทยติดลบ3.2% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ -2% สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมาจากปัจจัยภายในและภายนอก ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง,งบประมาณรายจ่ายปี 2563 ล่าช้า,ภาวะเงินบาทแข็งค่า รวมทั้งผลกระทบสงครามการค้าและการส่งออกที่ลดลง

ส่วนในปี 2563 คาดว่า GDP ไทยจะขยายตัวเพียง 1.5-2.5% ต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ที่ 2.7 - 3.7% โดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ยังคงเป็นปัญหาภัยแล้ง ความล่าช้าของงบประมาณฯ ปี 2563 รวมทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง