เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PEA สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนใช้พลังงานทดแทน

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีพลังงานทดแทนใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สามารถแปรรูปพืชผลทางการเกษตรได้ครั้งละ 300 กิโลกรัม เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้ชุมชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตัวเอง เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชน