ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดยโสธร

เวลา 19.20 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งชมรมเมื่อปี 2548 มีกิจกรรมเด่น เช่น สนับสนุนให้เล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ และกิจกรรมที่สนใจ, ส่งเสริมให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม รวมทั้งส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล และทูบี นัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ โดยแกนนำและสมาชิกได้ออกแบบกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน YSP RUN WITH ME เพื่อสร้างศูนย์เพื่อนใจ มีครูให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานที่ว่า "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน" โดยได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชทานถ้วยรางวัล

ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัคร 15 คน ยึดหลักการทำงาน คือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนาอีคิว การร้องเพลง เต้น กิจกรรมสร้างสุข และส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น จักสานธุงโบราณภาคอีสาน การพับผ้าแบบญี่ปุ่น การถักไหมจีน และทำหมอนขิดยางพารา

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 4 มีสมาชิกฯ กว่า 130,000 คน มีชมรมฯ ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ 1,199 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจฯ 246 แห่ง เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล เข้าสู่รอบระดับประเทศ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 9 และมีทีมทูบี นัมเบอร์วัน แดนเซอร์ไซส์ 3 ทีม ในการนี้ พระราชทานคำปรึกษาและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร รวมทั้งคำแนะนำแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ตลอด 18 ปี จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ร่วมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด