ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงานมูลนิธิฯ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อปี 2514 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่โถ ทอดพระเนตรเห็นการปลูกฝิ่น พื้นที่ป่าถูกทำลาย สภาพดินเสื่อม จึงมีพระราชดำริส่งเสริมและพัฒนาต้นน้ำ หาพืชปลูกทดแทนฝิ่น โดยทดลองปลูกถั่วแดงหลวง ในปี 2539 จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ปัจจุบันมีราษฎรในความรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 868 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและปกาเกอะญอ ปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนแบบประณีต เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ด จนถึงการเก็บเกี่ยว มีผลผลิตหลัก อาทิ ขึ้นฉ่าย คราวน์เดซี และเสาวรสหวาน ทั้งยังส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ อนุรักษ์งานหัตถกรรมชุมชน พัฒนายุวเกษตรกร และเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกผักภายใต้โรงเรือนแบบประณีต เพื่อลดการใช้สารเคมี ลดการใช้พื้นที่ และไม่ทำลายป่า

องคมนตรี ได้ทำความเข้าใจและมอบนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะนี้ได้ขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อส่งเสริมอาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงทุกแห่ง สนองพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 และพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดทำขอบเขตการใช้ประโยชน์ ตามมาตรา 19 ทุกหน่วยงานจะดำเนินการได้รวดเร็ว เกษตรกรสามารถทำกินได้โดยถูกต้อง ส่วนสถานการณ์น้ำ โครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างมาตรการป้องกันแก้ไข ได้แก่ การเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยใช้พื้นที่น้อย สร้างบ่อกักเก็บน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าโดยปลูกไม้ผล กาแฟภายใต้ร่มเงา และมีนโยบายให้ทุกศูนย์ฯ จัดทำแผนงาน กำหนดเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประชาชนต้องมีรายได้สูงกว่ารายได้ขั้นต่ำที่รัฐกำหนด มีป่าเพิ่มขึ้น โดยบูรณาการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะ บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง เมื่อปี 2513 ทรงทราบว่าบางปีขาดแคลนข้าว ต้องยืมเงินซื้อโดยเสียดอกเบี้ยสูง จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งธนาคารข้าว ถือเป็นต้นกำเนิดของธนาคารข้าวแห่งแรกในประเทศ และในปี 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลป่าแป๋

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ตั้งขึ้นในปี 2536 เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร 5 หมู่บ้าน 12 หย่อมบ้าน 830 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และละว้า ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ แบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตผ่านโครงการหลวง 20 ชนิด กว่า 20 ล้านบาท ในปี 2562 ผลผลิตหลัก อาทิ คะน้าฮ่องกง เคพกูสเบอร์รี ข้าวกล้องเฮงาะเลอทิญ พันธุ์ข้าวของชนเผ่าละว้า ที่เมล็ดมีขนาดสั้นและใหญ่ นุ่ม หุงขึ้นหม้อ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความเข้มแข็งในงานสหกรณ์ โดยสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่ในระดับ A ตลอดจนร่วมกับชุมชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานดูแลป่า ไม่ให้มีการบุกรุกทำลาย ส่งเสริมให้ร่วมกันปลูกป่าตามแนวทางโครงการหลวง และพระราชดำรัส ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด