สนามข่าว 7 สี

ศาล รธน.วินิจฉัยกฎหมายเอาผิดหญิงทำแท้งขัด รธน.

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ว่า กฎหมายอาญาที่เอาผิดหญิงทำแท้งลูก หรือยอมให้ผู้อื่นทำแท้งลูกนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เห็นควรให้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

จากรณีที่ นางสาวศรีสมัย เชื้อชาติ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 ที่บัญญัติไว้ว่า "หญิงใดทำให้ตนเองแท้งลูก หรือให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูก" มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญมาตรา 27 และ 28 หรือไม่ ซึ่งศาลฯ ได้วินิจฉัยและมีมติเสียงข้างมากว่า กฎหมายอาญา มาตรา 301 ที่ระบุโทษหญิงที่ทำแท้งนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

โดย รัฐธรรมนูญ มาตรา 27 และ 28 มีใจความสำคัญ คือ ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันในทางกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ที่บัญญัติว่า ถ้าการทำแท้งตามมาตรา 301 เป็นการกระทำของนายแพทย์ และต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน แพทย์นั้นไม่มีความผิด โดยศาลเห็นว่าบทบัญญัตินี้ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ส่วนประเด็นสุดท้าย ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก เห็นว่ากฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ที่เกี่ยวกับการทำแท้ง สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลฯ จะมีผลเมื่อพ้น 360 วัน นับตั้งแต่ศาลฯ มีคำวินิจฉัย