ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง เป็นวันที่ 2

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเดิมพื้นที่นี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นบริเวณกว้าง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาอาชีพ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้น ในปี 2523 ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบกว่า 27,000 ไร่ ประชากร 764 ครัวเรือน 3,345 ราย เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และละว้า เน้นการพัฒนาอาชีพให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจ อาทิ อาโวคาโด กาแฟอราบิก้า และเกษตรทั่วไป มีเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน 473 ราย รวมถึงส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร อาทิ การอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า, ด้านสังคม ดำเนินโครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง มุ่งเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่รักการเรียนรู้ และนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด, ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ควบคู่กับการปลูกป่าชาวบ้าน และปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน, การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน, เป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกกาแฟอาราบิก้าใต้ร่มเงาต้นไม้ป่าและไม้พื้นถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ หอมกลิ่นดอกไม้ป่า มีรสชาติหอมหวานคล้ายแอปเปิ้ล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน โดยปล่อยสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มความสมดุลย์ของระบบนิเวศ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน

องคมนตรี ได้มอบแนวทางการดำเนินงาน จะต้องพัฒนาด้วยความพอดี พอเพียง เกิดความสมดุล คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน และอยู่ภายใต้กฎหมาย ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งรักษาคุณภาพ ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นแนวทางพระราชทาน หรือศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทำให้การส่งเสริมพืชเขตหนาวของโครงการหลวงเกิดผลสำเร็จจนทุกวันนี้ จากนั้น ได้เยี่ยมชมผลิตผลจากการส่งเสริมของโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งเป็นที่ระลึก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด