ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องสร้างถนนทับคลองส่งน้ำ ตอนที่ 2

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพศรี ระยะทาง 423 เมตร ค่าจ้าง 8,200,000 บาท อบต.บึงบา ทำสัญญาจ้างเอกชน เดือนกันยายนปีที่แล้ว ให้ขยายผิวจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการ

ชาวบ้านเคยร้องเรียน อบต.บึงบา ให้ทบทวนแบบก่อสร้าง หลังทราบว่าจะต้องถมปิดคลองจันทร์ไพศรี ที่อยู่กึ่งกลางคู่ขนานถนน โดยการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 4 เหลี่ยมแทน กังวลหากท่อระบายน้ำอุดตันจะดูแลรักษาลำบาก จึงอยากให้คงสภาพคลองส่งน้ำไว้ หรือปรับแบบเป็นรางวี โดยถนนสายนี้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องตระกูลจันทร์ไพศรี โอนให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ปี 2526 ซึ่งเดิมก็มีคลองส่งน้ำ

ปลัด อบต.บึงบา ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บึงบา ระบุย้ายมารับตำแหน่งหลังได้รับงบประมาณแล้ว ส่วนการทำโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนก่อนหน้านี้ ได้ส่งรายละเอียดประมาณการราคาตามแบบแปลน ระบุมีการถมปิดคลอง เพื่อขยายถนน ซึ่งก็ได้รับอนุมัติงบประมาณ ขณะที่โฉนดที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ ไม่มีคลอง หากต้องการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างต้องให้จังหวัดสั่งการ

หลังคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่สะท้อนปัญหา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบเรื่องนี้ ซึ่งมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจติดตามแก้ไขปัญหาที่อำเภอหนองเสือ วันจันทร์ที่ผ่านมา บทสรุป คือ ให้ อบต.บึงบา ทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ใหม่ ซึ่งหากยังยืนยันแบบก่อสร้างเดิม คือ เปลี่ยนสภาพคลองส่งน้ำเป็นถนน และวางท่อเหลี่ยมระบายน้ำแทน ต้องขออนุญาตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ก่อนทำโครงการ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7