ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน กับทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

เวลา 19.40 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ณ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยชมรมฯ ดำเนินงานมา 10 ปี สร้างกระแสค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังพัฒนาศักยภาพสมาชิก และแกนนำ ด้วยการเข้าประกวดการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน และค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่งทุกปี โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ของวิทยาลัย อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัคร 30 คน จัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น เล่นดนตรี และทำสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อาทิ ข้าวฮางธัญพืช และโดรนพ่นปุ๋ยเพื่อการเกษตร

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งดำเนินงานมา 18 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 92,000 คน มีการดำเนินงานอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ครบทั้ง 7 อำเภอ มีชมรมฯ ในสถานศึกษา 295 ชมรม, ชุมชน 637 ชมรม, สถานประกอบการ 31 ชมรม, เรือนจำ 1 ชมรม, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ชมรม และสำนักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม โดยเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทอง และมีชมรมฯ ที่อยู่ในกลุ่มต้นแบบ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นต้นแบบระดับเงิน, วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1, โรงเรียนปทุมราชวงศา, ชุมชนบ้านโคกเลาะ และชุมชนเปือยหัวดง อยู่ในกลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และมีอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน อำเภอหัวตะพาน ผ่านคัดเลือกระดับภาค เข้าสู่ระดับประเทศในกลุ่มดีเด่น ประจำปี 2563 ในการนี้ พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งพระราชทานคำแนะนำแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน

แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม ยึดคำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มุ่งพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีจิตสาธารณะ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด