7HD ร้อนออนไลน์

กองทัพบก ตั้งคกก.ตรวจสอบกิจการสวัสดิการ คลี่คลายทุกปมสงสัย

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารบก หลังจากช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบกว่า มีการดำเนินการไม่เหมาะสม กำลังพลบางส่วนได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตและกล่าวถึงกิจการสวัสดิการในแง่มุมต่างๆ ซึ่งสร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนและกำลังพลของกองทัพบกในหลายประเด็น

ล่าสุดเมื่อวานนี้( 21 ก.พ.) ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้รองผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจการสวัสดิการของ ทบ.” ขึ้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของกองทัพบกโดยรวม  สามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อตรวจสอบ ส่วนหน่วยทหารต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ นำเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกต่อไป

ทั้งนี้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนกับการตรวจสอบโครงการบ้านสวัสดิการทุกประเภทที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ โดยเฉพาะโครงการที่กองทัพบกบริหารโครงการเอง โครงการบ้านธนารักษ์ ( ก่อสร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ ) นอกจากนี้ ยังมีโครงการในลักษณะที่เอกชนบริหารหรือบุคลภายนอกจัดทำขึ้น แล้วกำลังพลไปซื้อบ้านเอกชนด้วยการขอกู้เงินจากกิจการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งภายหลังเกิดข้อพิพาทระหว่างกำลังพลกับเอกชนแล้วมีการนำไปร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯครั้งนี้ เป็นการดำเนินการล่าสุด ที่สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงงานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพลตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศไว้ ซึ่งกองทัพบกมีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการกำลังพลที่จะต้องดำเนินไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างถูกต้องโปร่งใส กำลังพลได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างแท้จริงและไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือมีการสมยอมในกระบวนการแสวงประโยชน์จากกิจการสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น