ห้องข่าวภาคเที่ยง

วันแรกศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ ฝ่ายค้านพุ่งเป้านายกฯ

รายงานสดจากอาคารรัฐสภา : เริ่มบ่ายวันนี้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 1 นายกฯ 5 รัฐมนตรี โดยประธานสภาฯ เชิญฝ่ายค้านและรัฐบาลหารือวางกรอบการอภิปรายเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...