ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการผลิตครูและโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2579 รอบปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยบูรณาการงานวิจัยและเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทในแต่ละพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาตามความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ ได้ฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากแนวคิดของนักศึกษาที่พบปัญหาของชุมชน จึงมีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบูรณาการความรู้ที่ตนเองมีร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างสาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็น "วิศวกรสังคม" ที่มีทักษะการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้ในทุกโอกาส
 
จากนั้น องคมนตรี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังบรรยายสรุปกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดได้กล่าวสรุป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด