ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 9

ที่ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 9 ซึ่งสำนักงาน​ กปร.​ร่วมกับ​สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดขึ้น​เพื่อให้บุคลากรภาครัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร​ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงทักษะการเป็นผู้นำ ให้นำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักบริหารในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ​ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน​ รวม​ 56 คน​ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2563​ ซึ่งวันนี้​ มีการบรรยายพิเศษ​เรื่อง "ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" โดยนายจรัลธาดา​ กรรณสูต องคมนตรี และภายในห้วงการอบรมยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ​ อาทิ​ ภูมิคุ้มกันประเทศไทย, หลักการทรงงานและการน้อมนำมาปฏิบัติ การอภิปราย สัมมนา และลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด