ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

ที่โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา จังหวัดสตูล พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็น 1 ใน 17 โรงเรียน ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาบาดาล และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน แก่โรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยสำนักงาน กปร. ได้สนับสนุนงบประมาณให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 8 ชุด ถังน้ำดื่มพลาสติก ขนาด 5,000 ลิตร 5 ใบ และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ส่งผลให้โรงเรียนมีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมมอบต้นไม้แก่ประชาชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โครงการแห่งนี้ ประชาชน และข้าราชการในพื้นที่ มีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาป่าไม้ กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าพระนามาภิไธยภาคใต้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2533 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในการป้องกันและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด