เช้านี้ที่หมอชิต

ปลัดคลัง แจ้งทุกส่วนราชการเลี่ยงไปประเทศเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - ปลัดกระทรวงการคลัง ออกหนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการเดินทางไปประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ โควิด-19

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในประกาศแจ้งไปยังหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 หลังกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือโดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. หลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19
2. กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรค
3. กรณีที่มีความจำเป็น ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือแวะผ่านประเทศพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค โควิด-19 ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

โดย ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในหนังสือ ก่อนส่งไปยังหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงการคลังทั่วประเทศ