ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.42 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังโรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา ทรงเปิดการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ครั้งที่ 2 ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานประสานการจัดการประชุมฯ ตามข้อมติจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย หรือ อัสล็อม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์นี้ ภายใต้แนวคิด "การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและนวัตกรรมยุติธรรมเพื่อทุกคน" เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และหน่วยงานสำคัญในประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน, คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางกฎหมายการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ การดำเนินงานด้านยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์อย่างบูรณาการ และสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยมีการเสวนาและอภิปรายเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ อาทิ ความท้าทายของอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคอาเซียน, วัฒนธรรมแห่งการป้องกัน, กฎหมายและความยุติธรรม รวมทั้งนวัตกรรมและความร่วมมือ และยังมีการหารือความสำคัญจำเป็นของภูมิภาคอาเซียนในการร่วมมือเพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในภูมิภาค ตั้งแต่ระดับรากฐานถึงการกำหนดนโยบายมหภาค ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ที่เน้นให้สังคมทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมอาเซียนให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข มั่งคั่ง และยั่งยืน

เวลา 14.25 น. เสด็จไปยังอาคารศรีจุลทรัพย์ ในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้บริหารเครือข่ายของมูลนิธิฯ และพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ บริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิฯ รวม 65 ราย
   
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ พระนโยบายในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิจะเป็นสื่อกลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์ เน้นประสานกับภาคีเครือข่ายบูรณาการการทำงานทั้งด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด การบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ และฟื้นฟูให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติและยั่งยืน, รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562 ทั้งด้านเฝ้าระวังและป้องกัน การบรรเทาทุกข์, การฟื้นฟูระยะสั้นและระยะยาว, สรุปรายได้จากการออกร้านพึ่งพา ปี 2562 และการเตรียมจัดงานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ประจำปี 2563

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" ทำหน้าที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรง ด้วยการระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ, การช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด