ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดตาก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ และคณะฯ ไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดตาก พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 40 ชุด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 10 ชุด และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 10 ชุด ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ณ ฐานปฏิบัติการนกแล กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 อำเภอแม่ระมาด โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
 
จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 250 ชุด พร้อมฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของเขื่อนภูมิพล พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ให้คนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 สถานี นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้ป่าธรรมชาติที่เหมาะกับพื้นที่ จัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกไผ่และแปรรูปหน่อไม้ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และไก่ไข่พระราชทานที่ได้รับพระราชทานพันธุ์ไก่จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งอาหารโปรตีน และเป็นการลดค่าใช้จ่าย โดยแนวทางการพัฒนาในอนาคตจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริ การปลูกป่าสร้างรายได้ การปลูกป่าในใจคน มาปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด