ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ซ่อมถนน ทต.คลองตำหรุ เพราะผลการตรวจสอบ

การซ่อมแซมถนน คสล.ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทาง 680 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักอยู่ในซอยวัดบุญญราศรี ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลคลองตำหรุ จ้างเอกชนรายแรก ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2560 จากนั้นเปิดใช้งานไม่นานชาวบ้านบอกว่าผิวถนนแตกร้าว เทศบาลแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขแล้ว แต่ไม่มีคุณภาพ ผิวถนนบางช่วงหลุดร่อน จึงส่งข้อมูลร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ช่วยขยายผลตรวจสอบเดือนกันยายน ปีที่แล้ว

โดยที่ผู้บริหารของเทศบาล ตอบรับผลการตรวจสอบส่งผลให้มีการซ่อมแซมถนนถึง 2 ครั้ง เนื่องจากผู้รับเหมารายแรกมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องจึงทิ้งงาน จึงริบหลักประกันทั้งหมดกว่า 500,000 บาท ของผู้รับเหมารายแรก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้รับเหมารายที่ 2 ให้ซ่อมแซมถนนตามที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้คำแนะนำ ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ปีนี้ 

อดีตผู้ว่า สตง. ยังให้ข้อแนะนำรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองตำหรุ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่หน่วยงานราชการทำกับเอกชน

ขณะเดียวกันหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างของเทศบาล ตอบรับข้อแนะนำของอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิธีระบายน้ำที่ไหลลงสู่พื้นถนน

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามตรวจสอบการซ่อมแซมถนนโครงการนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีการส่งมอบงาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7