ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 19.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลครบสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัครแกนนำ 20 คน ให้บริการปรับทุกข์ รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในเดือนที่ผ่านมีผู้มาขอคำปรึกษา 74 คน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเรียน เพื่อน ครอบครัว และความรัก กิจกรรมสร้างสุขที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ เต้น, งานศิลปะ, งานเย็บปัก กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ทักษะการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ตามความสนใจ และมีการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทำกิจกรรมทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชอบ และยังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์

จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 17 ปี มีผลงาน ได้แก่ จังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ต้นแบบ ระดับทอง ชมรมฯ ในสถานประกอบการ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1, บริษัท เนสท์เล่ ไทย จำกัด โรงงานบางปู ต้นแบบระดับทอง, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน, รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 และบริษัท อีซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประเภทดีเด่น, ชมรมฯ ชุมชนบางจากพระประแดง ประเภทดีเด่น มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ระดับประเทศ 7 คน

จากนั้น ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตน เพื่อเลิกยาเสพติดแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากเรือนจำกลางสมุทรปราการ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 30 คน พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดสมุทรปราการ มีเยาวชนอายุ 6-24 ปี เป็นสมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์วันกว่า 200,000 คน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 1,529 ชมรม โดยพัฒนาไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ 153 ชมรม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด