ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยม พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง จังหวัดตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การดำรงชีวิต และปลูกฝังการเสริมสร้างอุปนิสัยพอเพียง เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 897 คน โดยได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ปัจจุบันมีสื่อ Smart TV ครบทุกห้องเรียน ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และใฝ่เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ และห้องปฏิบัติการอาหาร จากนั้นได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด