สนามข่าว 7 สี

เสนอลดค่าครองชีพ บรรเทาสถานการณ์โรคโควิด-19

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้รัฐบาลลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชน เพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หลังมีการคาดว่าอาจส่งผลกระทบสูงถึง 3 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะในไตรมาสแรก ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ โดยขอให้ช่วยลดภาระค่าใช้าจ่ายของประชาชน เช่น ลดค่าไฟฟ้าลง 5% จากยอดเรียกเก็บให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่ม เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนมีเงินสำหรับใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19

พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างที่ตกงานด้วยการยกเว้นการจ่ายประกันสังคมของลูกจ้างทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือน และยกเว้นการจ่ายเงินประกันสังคมของนายจ้างกลุ่มเอสเอ็มอีเป็นเวลา 6 เดือน ทั้งนี้เพื่อพยุงความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนและประชาชน พยุงระบบเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกัน สัปดาห์ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทั้ง 45 กลุ่มอุตสาหกรรม พบสัญญาณบวกเล็กน้อย บางอุตสาหกรรมได้รับอานิสงส์ชั่วคราวจากการที่จีนไม่สามารถผลิตสินค้าส่งออกไปขายทั่วโลกได้ตามปกติ ทำให้คำสั่งซื้อเริ่มเข้ามาที่ไทย โดยกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์มากที่สุด เช่น สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง เฟอร์นิเจอร์ อาหาร เครื่องมือแพทย์ และยา หากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลาย อาจทำให้ออเดอร์กลับไปหาประเทศผู้ผลิตเดิม

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินฝ่าวิกฤตโควิด-19 กำหนดเป็นมาตรการชั่วคราว 2 ปี ถึงธันวาคม 2564 ซึ่งจะเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้างหนี้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม, พักชำระหนี้เป็นการชั่วคราว, ขยายระยะเวลาการชำระหนี้, ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม, ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่า 10%, เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เตรียมวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท สำหรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงเหลือ 1.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาของโรคโควิด-19

ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีคุณสมบัติเป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่รายได้ต่อเดือนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น มักคุเทศก์นำเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาชีพอื่นที่แสดงหลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง ไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือรับรองจากหน่วยงานว่าถูกลดวันทำงาน, ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง, ถูกเลิกจ้าง เป็นต้น