ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND สมัยที่ 63 วาระปกติ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

วานนี้ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วยเลขาธิการ ปปส. เลขาธิการ อย. และเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา ในฐานะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด หรือ CND สมัยที่ 63 ซึ่งเป็นเวทีประชุมสำคัญระดับโลกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจาก 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน

โดยครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติในการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยองคมนตรีและคณะผู้แทนไทยได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ  "50 ปี การพัฒนาทางเลือกของประเทศไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" และมีเกษตรกรผู้นำจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ จังหวัดน่าน ร่วมสะท้อนผลสำเร็จในการนำรูปแบบโครงการหลวงไปพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังการพูดคุยในเวทีคู่ขนานเรื่อง "ความท้าทายของบทบาทการพัฒนาด้านนโยบายการควบคุมยาเสพติด" โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเปรู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี UNODC และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นประธานเปิดนิทรรศการ 50 ปี ของการพัฒนาทางเลือกของประเทศไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ณ  ลานโรทุนดา ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกแบบโครงการหลวง หรือ Royal Project Model ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาจากพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชประสงค์ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ กำจัดการปลูกฝิ่น อนุรักษ์ดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง วิธีปฏิบัติงานดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานของความเข้าใจ เข้าถึง ทำให้ชาวเขาเชื่อถือ ศรัทธา ทำตามคำแนะนำด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงทำให้ทางเลือกพืชทดแทนฝิ่นแบบโครงการหลวงถือเป็นการพัฒนาทางเลือกแรกของโลกที่มีความครบถ้วนทุกมิติ

ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสานพระราชประสงค์ในรัชกาลที่ 9 รักษา และต่อยอดการพัฒนาของโครงการหลวง เพื่อชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ขยายผลสู่พื้นที่สูงอื่นทั้งในและต่างประเทศ และยังมุ่งสู่การเป็นสถาบันเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด