7HD ร้อนออนไลน์

รัฐบาลยอมถอยไม่แจกเงิน 2,000 บาท ให้กับผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ (9 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 ที่กระทรวงพลังงาน โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการแจกเงิน 2,000 บาท ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ และเกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากเดิมที่คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของเสนอให้คณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.63) ว่ามาตรการดังกล่าวจะยังไม่ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ โดยให้ชะลอเวลาออกไปก่อน แต่มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า 3,000 บาท การช่วยเหลือค่าแก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า มาตรการทางภาษีและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้

“ดังนั้นเรื่องนี้จะยังไม่นำเข้า ครม. เดี๋ยวจะว่าเป็นเรื่องการเมืองอีก จึงขออย่าเพิ่งมาติตรงนี้และให้ขอทุกคนเชื่อมั่น ยืนยันจะนำพาประทศชาติผ่านพ้นตรงนี้ให้ได้ โดยยึดกฎหมายเป็นหลักในการทำงาน ไม่ได้ทำงานเพื่อการเมือง ขอให้ตนทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อะไรเป็นความขัดแย้งขอให้หยุดไว้ก่อน” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว