7HD ร้อนออนไลน์

ก.พลังงาน ชงคืนเงิินประกันมิเตอร์-ตรึงค่าไฟฟ้า เยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 4 มาตรการเร่งด่วน เพื่อรองรับผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 ( COVID-19 ) และสถานการณ์ภัยแล้ง ประกอบด้วย
1.มาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือนและกิจการขนาดเล็ก 21.5 ล้านราย วงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท จะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบิลเดือนมีนาคมนี้
2.มาตรการตรึงค่าไฟฟ้าประชาชนอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 เดือน
3มาตรการขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้า ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ ออกไป 6 เดือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือ บ้านพักอาศัย ประเภท 2 กิจการขนาดเล็กและประเภทที่ 5 ธุรกิจโรงแรม
4.มาตรการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านโครงการ อาทิ การขุดบ่อบาดาล แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยจะร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้จะนำเสนอทั้ง 4 มาตรการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันพรุ่งนี้ (10 มี.ค.) โดยคาดว่าจะทำให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ 45,000 ล้านบาท