ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563

เวลา 15.56 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติสตรีที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการครองตน ครองคน และครองงาน มีคุณธรรม และจริยธรรม เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน และร่วมส่งเสริมความเสมอภาคด้านแรงงาน ปีนี้มีผู้เสนอผลงาน 114 คน และได้รับคัดเลือก รวม 8 ประเภท 29 รางวัล อาทิ สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ได้แก่ นางสาวสายสมร พาบุตร ประธานกลุ่มโอทอป ประเภทงานจักสาน จังหวัดศรีสะเกษ

ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเครือข่าย เช่น กลุ่มโอทอปจักสานไม้ไผ่ หวาย หมู่บ้านทับทิมสยาม 07 จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง และผลิตภัณฑ์ยางแฟนตาซี จังหวัดยะลา

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา รวมถึงทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิทธิสตรี ตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรี และร่วมกันดูแลปกป้องคุ้มครองให้ทำงานอย่างมีความสุข ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด